COVID-19 - Äàéäæåñò íîâîñòåé îò 15.10.2020

COVID-19 - Äàéäæåñò íîâîñòåé îò 15.10.2020
WESPECH PTE LTD
8 Eu Tong Sen Street #14-94, The Central, Singapore (059818)
+65 315 904 24

15.10.2020

1. Volkswagen ââåë "êðàñíûé ðåæèì" èç-çà êîðîíàâèðóñà íà äâóõ ðîññèéñêèõ çàâîäàõÌÎÑÊÂÀ (Ìàðêåò Ðåïîðò) -- Íà çàâîäàõ Volkswagen â Êàëóãå è Íèæíåì Íîâãîðîäå ââåäåí "êðàñíûé ðåæèì" — ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü îïàñíîñòè çàáîëåâàíèÿ —

Full article at mrcplast.com

Back

news